Jäsenet – nimilista päivitetty 3.2.2021

Avainpelaaja 35 €

Jaana Viitanen
Laakso Joel
Kati Uusitalo
Penttilä Johanna
Pekka Koski
Kari Savola
Satu Savola
Sini Savola
Suvi Savola
Aamos Savola
Jari Kortelahti
Timo Malinen
Ville Saarinen
Jarmo Ranta
Saija Ranta
Marja Mäkelä
Janne Anturamäki
Erkki Koivuniemi
Hannu Nikkilä
Teppo Oras
Arto Uusitalo
Jyrki Rantala
Johanna Penttilä
Mauno Soro
Mauno Soro
Kyösti Karjarinta
Terho Oksanen
Saara Esko
Leo Esko
Anneli Westergren
Tuomo Haapaniemi
Hannu Ahonen
Jaana Ruohola
Jari Penttilä
Sirkku Pajunen
Pekka Kotilahti
Jussi Ahonen
Rita Uusitalo
Jari Arve
Jukka Seppälä
Hannu Rossi
Pauli Viskari
J.Malkamäki Autopeltikorjaamo
Sari Takanen
Tuomas Rautajoki
Olli Kattilakoski
Saara Ranta
Ritva Kallio
Pauli Pietilä
Ritva Ahonen
Kalle Kesti
Hanna Jokiniitty
Pasi Jokiniitty
Marja Savola
Mikko Mäkelä
Jaakko Hautamäki
Harri Leikas
Arja Leikas
Taisto Santala
Anete Oiguse
Kari Talvitie
Seija Koskinen
Jukka Saarela
Saara Saarela
Jaakko-Pekka Kauko
Satu Leino
Juha Lähde
Merit Alkvist
Marjo Tahvanainen
Jorma Tahvanainen
Briitta Kaurto
Jari Vilppala
Juha Ahvonen
Juha Ahvonen
Pekka Mäkinen
Noora Kauko
Matti Roms
Veikko Sivula
Jari Andersson
Heikki Vierula
Pirkko Vierula
Eija Nevala
Kaija Hakala
Raija Sainio
Kari Sainio
Pentti Haukkanen
Jouko Seppä
Eila Seppä
Jarmo Sylander
Samuli Vieras
Hannu Moilanen
Antti Esko
Erkki Petman
Erkki Vainio
Mauno Raittinen
Jari Moisio
Sirpa Pitkänen
Jorma Pitkänen
Kai Näse
Mervi Murtonen
Päivi Koivunen
Olli Juvela
Leena Rantamäki
Salmi Sakari
Eija Kuusisto
Harri Ojansivu
Esko Kivi
Harri Leikas
Arja Leikas
Kirsi Laakso
Jarmo Korhonen
Harri Vainikka
Kari Vellonen
Jenni Dörig
Peter Dörig
Seppo Sundberg
Ville Kuusisto
Heikki Niemelä
Kalevi Harmaala
Pentti Turpela
Markku Raatikainen
Hannu Pelttari
Tarja Nykänen
Juha-Pekka Hirvikorpi
Outi Louramo
Seppo Jaakkola
Martti Montonen
Seija Hirvikoski
Pekka Paasto
Aija Jokinen
Jouni Ristimäki
Ville Kuusisto
Mari Pirttikoski
Jouni Ristimäki
Liisa Hieta-aho
Marika Lievejärvi
Pekka Holma
Tiina Valtanen
Pekka Laaksonen
Merja Laaksonen
Oskari Piranen
Terttu Murtonen
Klaus Heikkilä
Helena Heikkilä
Arto Kaasalainen
Pirkko Laine
Olavi Ryömä
Henri Nurminen
Miikka Valtanen
Jukka Seikola
Helena Salmi
Leena Ståhl
Taisto Nieminen
Pirkko ahola
Jorma Bäckman
Pirjo Esko
Johanna Haapaniemi
Tanja Helminen
Janne Helminen ky
Jorma Hietala
Matti Huhdanmäki
Tarja Häkkinen
Tapio Karvonen
Kalle Kaski
Pekka Kauko
Otso Komulainen
Anneli Kesti
Uolevi Kesti
Veikko Kontio
Heimo Kuukka
Heimo Kulmala
Hannu Kulonpää
Maikki Kulonpää
Jarno Kuusisto
Jari Lahtinen
Mari Leppänen
Otto Linnikko
Markku Liukko-Sipi
Timo Mäenpää
Sirkka Lumme
Jari Mäkinen
Juha Nieminen
Eeva Ojala
Matti Ojala
Minna Pajula
Aini Pajula
Vesa Rotsten
Simo Ruohola
Sakari Salmi
Toni Salminen
Ilkka Sariluoto
Jukka Sianoja
Maija-Liisa Soro
Matti Suoniemi
Nelli Valkama
Sini Vuohelainen

Ykköshakkuri 100 €

Arto Satonen
Jyrki Järventausta
Ovaskainen Viljo
Sami Kaurto
Veli Ollila
Koivuniemi-Ollila Karoliina
Anu Laakso-Helomaa
Hanna Arve-Talvitie
Veikko Ala-Erkkilä
Tuija Ala-Erkkilä
Jani Ala-Erkkilä
Hanna Pihlajamäki
Telilä Pekka
Pihlajamäki Jani
Hietanen Mikko
Jaana Prihti
Janne Räsänen
Antti Järvinen
Ilkka Sariluoto
Lassi Kettunen
Jari Haapaniemi
Inka Kangaskokko
Tuomas Porkkala
Janne Pohjolainen
Seppo Laikko
Mauri Esko
Hely Santala
Raimo Santala
Marjut Vuokko
Lelu Ojansivu
Harri Ojansivu
Sami Yski
Tira Yski
Helmi Yski
Väinö Yski
Ritva Kotilahti
Mikko Rajala
Tenho Vastaranta
Jaakko Naasko
Eeva Kangaskokko
Mikko Esko
Ville Lankinen
Jouko Reikko
Jaakko Pirttikoski
Jukka Finska
Malmström, Royal Kalusteet
Pirjo Seikola
Toivo Rahkila
Jarkko Malmberg
Ulla Yli-Hongisto
Jaana Korpela
Antti Korpela
Jorma Kauppila
Juhani Haapanen
Kimmo Vaihekoski
Matti Vainio
Kimmo Karppanen
Tapani Kuusiluoma
Onerva Kuusiluoma
Topi Kimmo
Auli Härkälä
Kirsi Järvenpää
Raineri Virtanen
Arja Välimaa
Seija Ollila
Vesa Westerholm
Lauri Inna
Lassi Uotila
Jarmo Nieminen
Pentti Heinonen
Antti Haapanen
Lauri Karva
Vesa Lepola
Outi Rinneheimo
Pentti Heinonen
Pauli Friman
Ari Mäkinen
Taina Hakala-Vieras
Kauko
Marja Pajula
Helena Männistö
Sari Torpo
Keijo Rantamäki
Heimo Kuusisto
Pekka Kaski
Päivi Yli-Mattila
Hannu Haukkanen
Airi Välimäki
Risto Toimela
Jukka Toimela
Heimo Jokikoivu
Jukka Tuominen
Jouko Huuhka
Mika Rintola
Pusa Jukka
Antti Jokinen
Simo Ruohola
Pirjo Hituri
Maatilamajoitus Saarinen
Ilpo Murtonen
Markku Kannisto
Matti Hurula
Ville Erkkilä
Taina Hakala
Janne Kangaskokko
Risto Knuutti

X