Ykköshakkurit ja Avainpelaajat

Avainpelaajat

Nikkilä Hannu
Westergren Anneli
Raunio Juha
Rantala Jyrki
Ojansivu Harri
Laakso Kirsi
Saarela Saara
Penttilä Jari
Ahola Pirkko
Holma Miia
Kortelahti Jari
Näse Kai
Mervi Murtonen
Kesti Kalle
Mäkelä Heikki
Oras Teppo
Nurminen Henri
Liukko-Sipi Ulla
Reikko Jouko
Koski Pekka
Ahonen Ritva
Ahonen Hannu
Häkkinen Tarja
Pietilä Pauli
Järvinen Antti
Ojala Matti
Ojala Eeva-Liisa
Bäckman Marja-Leena
Tiainen Elina
Laine Pirkko
Liukko-Sipi Jouko
Karjarinta Kyösti
Soro Manu
Soro Maija-Liisa
Penttilä Johanna
Friman Pauli
Kulmala Terttu
Haukkanen Pentti
Inna Lauri
Nieminen Juha
Kesti Uolevi
Kesti Anneli
Hautamäki Jaakko
Seikola Jukka
Seikola Pirjo
Ala-Erkkilä Veikko
Ala-Erkkilä Tuija
Koivuniemi Erkki
Seppä Jouko
Seppä Eila
Kuukka Heimo
Hirvikorpi Juha-Pekka
Laikko Seppo
Hirvikoski Seija
Korhonen Jarmo
Montonen Martti
Ranta Saija
Ranta Jarmo
Sundberg Seppo
Hietala Jorma
Pajunen Sirkku
Vellonen Kari
Rahkila Toivo
Jokinen Aija
Seppä Jouko
Seppä Eila
Hirvikoski Seija
Hieta-Aho Liisa
Mäenpää Timo
Sianoja Jukka
Kuusisto Jarno
Sylander Jarmo
Savola Marja
Pitkänen Sirpa
Pitkänen Jorma
Tuominen Jukka
Arve Jari
Kivi Esko
Vierula Heikki
Vierula Pirkko
Haapaniemi Jari
Jokikoivu Heimo
Mäkelä Pekka
Yli-Hongisto Ulla
Yli-Hongisto Vesa
Kangaskokko Eeva
Jokinen Antti
Hakala Kaija
Harmaala Kalevi
Turpela Pentti
Lähde Juha
Vuohelainen Sini
Kuusisto Heimo
Kuusisto Eija
Nevala Eija
Ruohola Jaana
Ruohola Simo
Sariluoto Ilkka
Kallio Ritva
Rossi Hannu
Jaakkola Seppo
Ståhl Leena
Murtonen Terttu
Viitanen Jaana
Vilo Otto
Mäkinen Pekka
Salmi Helena
Laitinen Tauno
Ykköshakkurit

Yli-Mattila Päivi
Järventausta Jyrki
Kaurto Sami
Kauppila Jorma
Järvenpää Kirsi
Välimaa Arja
Uusitalo Arto
Uusitalo Rita
Karva Lauri
Pylkki Sirpa
Ovaskainen Viljo
Kuusiluoma Tapani
Kuusiluoma Onerva
Malmberg Jarkko
Vainio Matti
Karppanen Kimmo
Vainio Erkki
Hituri Pirjo
Oiguse Anete
Ollila Veli
Koivuniemi-Ollila Karoliina
Juvela Olli
Arve-Talvitie Hanna
Kallovaara Tuula
Hänninen Juha
Prihti Jaana
Knuutti Risto
Pohjolainen Janne
Kulmala Heimo
Satonen Arto
Torpo Sari
Telilä Pekka
Karva Lauri
Vastaranta Tenho
Ruohola Simo
Erkkilä Ville
Esko Mauri
Santala Hely
Santala Raimo
Yski Sami
Yski Tira
Yski Väinö
Yski Helmi
Paasto Pekka
Männistö Helena
Järnvall Esa
Virtanen Raineri
Topi Kimmo
Uotila Lassi
Pusa Jukka
Pajula Marja
Vuokko Marjut
Suoniemi Matti
Haapaniemi Johanna
Hakala Paavo
X